S

Điểm bắt đầu

Nhà Yokomizo Yashiki

Chùa Sōji

Cafe Thiền, Zagetsu Kazuha (trung tâm mua sắm CIAL Tsurumi)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào