S

Điểm bắt đầu

Chùa Jokei・Đền Akiba

Đền Akiba

Bảo tàng Lịch sử địa phương Kakio

Trường dạy gốm sứ Sakuratoubou

F

Điểm kết thúc

Thêm vào