S

Điểm bắt đầu

Đồi Shonan Daira (Công viên Komayama)

Bảo tàng Nghệ thuật Hiratsuka

Công viên Hachimanyama

Hachimanyama no Yokan (Công viên Hachimanyama)

Đồ trang trí Tanabata ở ga Hiratsuka

F

Điểm kết thúc

Thêm vào