S

Điểm bắt đầu

Trung tâm Nghệ thuật Fujino

Công viên hồ Sagami

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào