S

Điểm bắt đầu

Cáp treo Ooyama

Chùa Oyama

Đền Ooyama Afuri

Cửa hàng bánh ngọt Sanoya

F

Điểm kết thúc

Thêm vào