S

Điểm bắt đầu

Tuyến bờ biển Seaside

Công viên Nojima

Umi no koen (Công viên Đại dương)

Vườn bách thú Kanazawa

F

Điểm kết thúc

Thêm vào