S

Điểm bắt đầu

Nhà máy rượu sake Koganei

Tham quan đập Miyagase (Mở đập xả lũ)

Cửa hàng bánh ngọt Kashow Domon

F

Điểm kết thúc

Thêm vào