S

Điểm bắt đầu

SKY DUCK Yokohama (Xe buýt lưỡng cư)

Chuyến đi trên bầu trời

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Công viên Yamashita

Phố tàu Yokohama

F

Điểm kết thúc

Thêm vào