Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Oyama Sakura

Đường Koma Sando

Cáp treo Ooyama

Đền Ooyama Afuri

Chùa Oyama

Đặc sản Oyama: đậu phụ / lẩu shishi-nabe

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào