S

Điểm bắt đầu

Tàu tưởng niệm MIKASA

Sarushima

Chuyến đi trên biển tại cảng hải quân Yokosuka

F

Điểm kết thúc

Thêm vào