S

Điểm bắt đầu

Tàu tưởng niệm MIKASA

Sarushima

Chợ Wakamatsu

Chùa Ganden

Công viên Hiroyama

Công Viên Tưởng Niệm Roka

F

Điểm kết thúc

Thêm vào