Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Makuyama

Kogome no yu (Suối nước nóng)

Nhà máy bánh TIVOLI

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào