S

Điểm bắt đầu

Vịnh Ena

Công viên hoa Kurihama

Công viên Verny

F

Điểm kết thúc

Thêm vào