S

Điểm bắt đầu

Rừng Koajiro

Khách sạn Keikyu Aburatubo Kanchosou

Công viên thủy sinh Keikyu Aburatsubo

Bãi biển Douami

Bờ biển Araihama

F

Điểm kết thúc

Thêm vào