Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Cầu tàu Osanbashi

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Yokohama Cosmoworld

Tản bộ quanh Kishamichi

Đài quan sát Sky Garden trên tầng 69 tháp Yokohama Landmark

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào