Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Verny

Ngọn hải đăng Kannonzaki

Vịnh Ena

Hải đăng Jogashima

Chợ Sucanagosso

Công viên Tateishi

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào