S

Điểm bắt đầu

Thành cổ Odawara

Chùa Hase

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Cầu tàu Gạch đỏ (Red Brick Pier)

Royal Wing

F

Điểm kết thúc

Thêm vào