S

Điểm bắt đầu

Đền Samukawa

Chợ Waiwai Ichi (Mua đặc sản)

Trải nghiệm shakyo (chép kinh) ở chùa Anraku

F

Điểm kết thúc

Thêm vào