Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Mộ Okiku-zuka

Khu vực trạm gác Edoguchi Mitsuke

Waki Honjin

Khu vực Kousatsu-jo (Bảng thông báo cũ)

Honjin-kyu (Nhà trọ chính quyền trước đây)

Khu trạm gác Kyogata Mitsuke

Gò (tsuka) Hiratsuka

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào