S

Điểm bắt đầu

Đền Ooyama Afuri

Nhà máy rượu sake Kanei

Onsen (Suối nước nóng) Tsurumaki, Motoyu Jinya

Đập Miyagase

Nông trại Hattori

F

Điểm kết thúc

Thêm vào