Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Lễ hội hoa anh đào Harukimichi

Bảo tàng Machikado (Ga Bảo tàng Odawara mae Umeboshi)

Trung tâm trao đổi sinh kế nhà trọ Odawara

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào