S

Điểm bắt đầu

Công ty Kamakura Ham Tomioka Co.

Kitakamakura Houan (phòng trà)

Phố Komachi

F

Điểm kết thúc

Thêm vào