Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Hội trường tưởng niệm Sawada-miki

Nơi cư trú trước đây của Yoshida Shigeru

Lusca Hiratsuka

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào