S

Điểm bắt đầu

Chùa Jifuku

Đền Takaku

Đồi Shonan Daira (Công viên Komayama)

Youkokujiouketsubo

F

Điểm kết thúc

Thêm vào