S

Điểm bắt đầu

Chợ Oiso

Shigitatsuan

Nơi cư trú trước đây của Yoshida Shigeru

Công viên Oisojoyama

F

Điểm kết thúc

Thêm vào