S

Điểm bắt đầu

Phiêu lưu thành cổ Odawara (công viên Wanpaku Land)

Trung tâm thông tin thành cổ Odawara (Trải nghiệm mặc áo giáp)

Thành cổ Odawara

F

Điểm kết thúc

Thêm vào