S

Điểm bắt đầu

Chùa Josen

Con đường đi dạo ga Kottouichi Yamato

Hội trường Shimotsuruma Furusatokan thành phố Yamato

F

Điểm kết thúc

Thêm vào