S

Điểm bắt đầu

Ngọn hải đăng Awasaki

Umanose Doumon (Cổng đá trên lưng ngựa)

Hải đăng Jogashima

Rừng Koajiro

F

Điểm kết thúc

Thêm vào