S

Điểm bắt đầu

Chùa Daihonzan Engaku

Bảo tàng Tư dinh cổ Kitakamakura

Chùa Kenchō

Đền Tsurugaoka Hachimangu

Kamakura Mameya (Cửa hàng Komachi-dori)

Cửa hàng chính Kamakura Feel

Chùa Hase

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Quán cafe bar Magokoro

F

Điểm kết thúc

Thêm vào