S

Điểm bắt đầu

Cafe Mami-Ana (Cafe nhà dân gian truyền thống Kita Kamakura)

Công viên Trung tâm Kamakura

Nhà trọ Kamakura

Kita-kamakura Takaranoniwa

Bảo tàng Tư dinh cổ Kitakamakura

F

Điểm kết thúc

Thêm vào