S

Điểm bắt đầu

Chùa Sōji

Chùa Kawasaki Daishi Heiken

Kawasaki Daishi (Phố Nakamise)

Nhà hàng Shiki tei trong khách sạn Yokohama Royal Park

Vườn Sankeien

Ẩm thực chay đích thực Hachinoki Kamakura

Chùa Hōkoku

Chùa Hase

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Nhà hàng bills ở Shichiri ga hama

Chùa Ōfuna Kannon

Sato no Udon Minami Fujisawa

Chùa Yugyō

Fujisawa Shuku Kouryu-kan

F

Điểm kết thúc

Thêm vào