Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên Ozenji Miharashi

Công viên Ozenji Furusato

Đền Kotohira

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào