S

Điểm bắt đầu

Nhà ở của một nhà ngoại giao

Bluff No. 18

Nhà thờ Thánh Tâm Yokohama

Hội trường Berrick

Tòa nhà Ehrismann

Bluff No. 234

Yokohama Yamate Seiyoukan - Giáng sinh trên thế giới

Bluff No. 111

Ngôi nhà Anh ở Yokohama

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào