S

Điểm bắt đầu

Tsurumine hachiman gu

Nango Hidari-Fuji (Núi Phú Sĩ ở bên trái )

Chigasaki Southern C

Lối đi lót ván Headland

Vườn hoa trà Himuro

F

Điểm kết thúc

Thêm vào