S

Điểm bắt đầu

Ekimae - địa điểm trước đây của Fujiya

Okkoshiyama Fureai-no-Sato

Đền Akiba

Nơi cư trú của Kamei Rokuro

Đền Tsukiyomi

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào