S

Điểm bắt đầu

Hội trường tưởng niệm thơ ca cho trẻ em của Keiko Oguro

Phòng tham khảo Place Name

Bảo tàng Lịch sử Đường Oyama

Oyama Kaido

F

Điểm kết thúc

Thêm vào