Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Bảo tàng Lịch sử Đường Oyama

Đền Mizonokuchi

Đền Shirahata Hachiman Daijin

Suối nước nóng Shiraku

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào