S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 569
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 1600

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 938
  • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp, Odakyu Odawara Semi-Exp - Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda