S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 30phút
  • 576
  • [JT] Tōkaidō Line - Odakyu Enoshima Local

Phố Subana

30phút

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 1374
  • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line -

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 1084
  • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda