S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 30phút
  • 290
  • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

Chùa Ryūge

30phút

Đền Seto

30phút

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 21000

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 628
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda