Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 15phút
 • 340
 • [70147] Keikyu Main Line Local, [70394] Keikyu Main Line Local, [70399] Keikyu Main Line Local, [70489] Keikyu Main Line Local, [70504] Keikyu Main Line Local, [70516] Keikyu Main Line Local, [70518] Keikyu Main Line Local, [70521] Keikyu Main Line Local, [71093] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71125] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83044] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83060] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83077] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83207] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83210] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83214] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83217] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83221] Keikyu Main Line Ltd. Exp.

 • 30phút
 • 300
 • [72143] Airport-Kyuko, [72303] Airport-Kyuko

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 17000

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 519
 • [72143] Airport-Kyuko, [72303] Airport-Kyuko - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda