Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 1giờ
  • 1336
  • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - - [55638] Keio Takao, [55771] Keio Takao Line Rapid, [56022] Keio Takao - [12196] Jr Chuo, [12259] Jr Chuo, [12293] Jr Chuo, [12342] Jr Chuo, [12374] Jr Chuo, [12376] Jr Chuo

Nhanh nhất

  • 1giờ30phút
  • 2146
  • [12154] Jr Chuo, [12299] Jr Chuo, [12348] Jr Chuo - Chūō Rapid -

Rẻ nhất

  • 1giờ45phút
  • 1856
  • [12154] Jr Chuo, [12299] Jr Chuo, [12348] Jr Chuo - Chūō Rapid - Keihin-Tōhoku/Negishi, Yamanote - [154035] Tokyo Monorail Local, [195944] Tokyo Monorail Haneda Express

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda