S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 45phút
 • 600
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

Chùa Kan'ei

30phút

Đền Imado

30phút

 • 1giờ
 • 801
 • Tsukuba Express Local, Tsukuba Express Rapid, Tsukuba Express Semi-Rapid - [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

 • 30phút
 • 310
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

 • 1giờ
 • 903
 • Keikyu Kurihama Local, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda