Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 1416
  • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - [59676] Odakyu Odawara Line Local, [59783] Odakyu Odawara Line Local, [60516] Odakyu Odawara Line Local, [60517] Odakyu Odawara Line Local, [60534] Odakyu Odawara Line Local, [60549] Odakyu Odawara Line Local, [60589] Odakyu Odawara Line Local, [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60593] Odakyu Odawara Line Local, [60595] Odakyu Odawara Line Local, [60599] Odakyu Odawara Line Local, [60612] Odakyu Odawara Line Local, [60622] Odakyu Odawara Line Local, [60714] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60831] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60964] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61274] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61275] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61278] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61377] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61387] Odakyu Odawara Line Exp., [61394] Odakyu Odawara Line Exp., [61469] Odakyu Odawara Line Exp., [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61629] Odakyu Odawara Line Exp., [63083] ODAKYU LTD. EXP. SAGAMI 60

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 669
  • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - [59676] Odakyu Odawara Line Local, [59783] Odakyu Odawara Line Local, [60517] Odakyu Odawara Line Local, [60534] Odakyu Odawara Line Local, [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60593] Odakyu Odawara Line Local, [60595] Odakyu Odawara Line Local, [60599] Odakyu Odawara Line Local, [60612] Odakyu Odawara Line Local, [60622] Odakyu Odawara Line Local, [60831] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60964] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61275] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61278] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61377] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61387] Odakyu Odawara Line Exp., [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61629] Odakyu Odawara Line Exp.

Teatro Giglio Showa

Teatro Giglio Showa

1giờ30phút

  • 45phút
  • 526
  • [59676] Odakyu Odawara Line Local, [59783] Odakyu Odawara Line Local, [60394] Odakyu Odawara Line Local, [60534] Odakyu Odawara Line Local, [60549] Odakyu Odawara Line Local, [60589] Odakyu Odawara Line Local, [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60593] Odakyu Odawara Line Local, [60599] Odakyu Odawara Line Local, [60612] Odakyu Odawara Line Local, [60714] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60831] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60964] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61274] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61275] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61278] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61377] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61387] Odakyu Odawara Line Exp., [61394] Odakyu Odawara Line Exp., [61469] Odakyu Odawara Line Exp., [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61629] Odakyu Odawara Line Exp., [61739] Odakyu Odawara Line Exp. - Nambu

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda