S

Starting Point

Sasuke Inari

Zeniaraibenzaiten Ugafuku Shrine

Genjiyama Park

Kewaizaka

Tsurugaoka Hachimangu

Tombs of Minamoto no Yoritomo

F

Finishing Point

Added