S

Starting Point:
Yokohama Station

Fastest

 • 30m
 • 4048
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - [JT] Tōkaidō Line

Cheapest

 • 45m
 • 900
 • [JT] Tōkaidō Line

 • 1h
 • 1587
 • [JT] Tōkaidō Line -

Fastest

 • 30m
 • 1132
 • - -

Cheapest

 • 45m
 • 1036
 • -

Fastest

 • 1h15m
 • 2930
 • - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

Cheapest

 • 1h30m
 • 2326
 • Hakone Tozan Railway - Hakone Tozan Railway - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

 • 1h
 • 719
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Finishing Point:
Haneda Airport