S

Starting Point:
Yokohama Station

  • 30m
  • 576
  • [JT] Tōkaidō Line - Odakyu Enoshima Local

Fastest

  • 45m
  • 1374
  • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line -

Cheapest

  • 45m
  • 1084
  • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Finishing Point:
Haneda Airport