S

Starting Point:
Yokohama Station

  • 30m
  • 615
  • [JT] Tōkaidō Line - Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima

Fastest

  • 1h
  • 29000

Cheapest

  • 1h
  • 1144
  • [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Finishing Point:
Haneda Airport