S

Starting Point:
Yokohama Station

Fastest

 • 45m
 • 1040

Cheapest

 • 1h15m
 • 655
 • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Evening Wing, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

 • 15m
 • 220
 • [JO] Yokosuka Line

Fastest

 • 30m
 • 24000

Cheapest

 • 1h30m
 • 723
 • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Finishing Point:
Haneda Airport