S

Starting Point:
Yokohama Station

 • 30m
 • 596
 • [JT] Tōkaidō Line - Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima

Fastest

 • 15m
 • 976
 • Odakyu Enoshima Exp, Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima - [JT] Tōkaidō Line

Cheapest

 • 15m
 • 436
 • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line

Fastest

 • 1h
 • 1452
 • Sagami Line - [JT] Tōkaidō Line -

Cheapest

 • 1h
 • 1162
 • Sagami Line - [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Finishing Point:
Haneda Airport